ការជំរុញលើកទឹកចិត្ត

អ្នកដែលជោគជ័យមានត្រឹមតែ២ភាគរយប៉ុណ្ណោះ

អ្នកដែលជោគជ័យមានត្រឹមតែ២ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ខាងក្រោមនេះគឺបង្ហាញពីអត្រាភាគរយនៃភាពជោគរបស់មនុស្សក្នុងសកលលោក ១...

ជីវិតនេះ

ជីវិតនេះ ជីវិតនេះប្រៀបដូចជាការសម្ដែងល្ខោន មានរឿងសុខ ទុក្ខ ជួបនិរាសព្រាត់ប្រាស ខកចិត្តខកបំណង ល្វីងជូរចត់ ប្រ...

វានឹងប្រែប្រួល

វានឹងប្រែប្រួល សុខជាគូនិងទុក្ខ និរាសព្រាត់ប្រាស ជាគូនិងជួប ហើយគ្មានការជួបណាដែលមិនព្រាត់ប្រាសនោះទេ បើអ្នកម...