ទស្សន:

ទស្សនទានល្អៗរបស់លោកស្រីផឹង លីយាន

ពាក្យ ១២​​ឃ្លា​ របស់លោកស្រីផឹង លីយាន (ភរិយា​ ប្រធានាធិបតេយ្យចិន​ Xi JinPing) ទី១- កូន​សម្លាញ់... កូន​ត្រូវ​...

ទស្សនទានល្អៗរបស់លោក លីកាស៊ីង

លីកាស៊ីង (មហាសេដ្ឋីលំដាប់ទីមួយរបស់ហុងកុង) លីកាស៊ីង កើតនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ១៩២៨ នៅក្នុងគ្រួសារមានការចេ...

ទស្សនទានល្អៗរបស់លោក គឹម វ៉ូឈុង

ទស្សនទានរបស់លោក គឹម វូឈុង   សម្លេងអ្នកអានចែករំលែលទស្សនាន ឬគិតបណ្ឌិតល្អៗរបស់លោក គឹម វ៉ូឈុង សម្រាប់យុ...