ព្រះធម៍

ការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តតាមវិធីព្រះពុទ្ធសាសនា

ការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តតាមវិធីព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រះពុទ្ធសម្ដែងថា អ្វីទាំងអស់ទាំងមានវិញ្ញាណទាំងឥតវិញ្ញាណកើតម...

ការបំបាត់ទុក្ខមិនត្រូវតាមហេតុ

ការបំបាត់ទុក្ខមិនត្រូវតាមហេតុ កាលណាមានវិបត្តផ្លូវចិត្ត បុគ្គលខ្លះបានលេបថ្នាំ ផឹកសុរា សេពគ្រឿងញៀនដើម្បីបំប...

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានរោគផ្លូវចិត្ត?

តើកត្ដាអ្វីដែលនាំឲ្យមានរោគផ្លូវចិត្ត? ព្រះពុទ្ធសម្ដែងថា រោគមានពីរប្រភេទ ទី១គឺរោគផ្លូវកាយ និងទី២គឺរោគផ្លូវចិ...

វិធីស្វែងរកសុភមង្គលតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនា

មានវិធីផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខ និងសុភមង្គលក្នុងជីវិត ក្នុងនេះដែរ សម្លេងអ្នកចែករំលែកមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនាដែ...

ហេតុដែលនាំឲ្យមានរោគផ្លូវកាយ និងរោគផ្លូវចិត្ត

ព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្តែងថា រោគមានពីរយ៉ាងគឺ៖ ១-រោគកើតពីផ្លូវកាយ ៖ ត្រូវព្យាបាលដោយថ្នាំកែរោគផ្សេងៗ ព្រះពុ...