ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

លក្ខណៈសម្បត្តិ ៦ យ៉ាងនៃបុគ្គលជានាយលើគេ

លក្ខណៈសម្បត្តិ ៦ យ៉ាងនៃបុគ្គលជានាយលើគេ    គេបែងចែកមនុស្សជាពីរប្រភេទ ដែលប្រភេទទី១គឺជាអ្នកដឹកនាំគេ...

មាគ៌ាដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់ លីក្វាន់យូ

មាគ៌ាដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់លីក្វាន់យូ ក្រោមការដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់លោក បានធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីក្លាយជាប្រទេសម...

លក្ខណៈ ១០យ៉ាងដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ

លក្ខណៈ ១០យ៉ាងដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ ព្រះពុទ្ធសម្ដែងថា ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាមេដឹកនាំល្អ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ អ្...

ការដឹកនាំបែប Laissez Faire

តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈដឹកនាំបែប Laissez Faire? តើការដឹកនាំប្រភេទនេះបានផ្តល់គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ? ៤​...

ការដឹកនាំបែប Affiliative

តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈដឹកនាំបែប Affiliative? តើការដឹកនាំប្រភេទនេះផ្តល់គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តអ្វីខ្លះ? ៥- ប្រ...

ការដឹកនាំបែប Charismatic

តើអ្វីទៅជា លក្ខណៈដឹកនាំបែប Charismatic? តើការដឹកនាំប្រភេទនេះផ្ដល់គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ? ៣- ការ...

លក្ខណៈនៃការដឹកនាំបែប ប្រជាធិបតេយ្យ

តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈដឹកនាំបែប ប្រជាធិបតេយ្យ ? តើការដឹនបែបនេះមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តអ្វីខ្លះ? ២- ប្រភេទដឹកនាំបែបទី២ គឺជាការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកដឹកនាំអនុញ្ញាតិឲ្យ បុគ្គលិក សមាជិកទាំ...

លក្ខណៈនៃការដឹកនាំបែប ផ្ដាច់ការ

តើអ្វីទៅជាភាពដឹកនាំនៃ ផ្ដាច់ការ? តើលក្ខណៈនៃការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការមានផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះ? ១- ប្រភេទទី១ គឺជាការដឹកនាំបែប ផ្ដាច់ការ  អ្នកដឹកនាំជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តគ្រប់កិច្ចការ...