អ្នកនឹងក្លាយជាអ្វីនូវអ្វីដែលអ្នកបានគិត   -    រឿងអប់រំ បុរសមានប្រពន្ធ៤   -    អំណាចនៃជំនឿ   -    សទ្ធា   -    បដិវត្តផ្នត់គំនិត   -    កម្លាំងជំរុញដែលដឹកនាំយើងឲ្យទទួលបានជោគជ័យ   -    គំនិតគឺជាទ្រព្យ   -