អាជីវកម្ម

សទ្ធា

សទ្ធា (Faith) ជំនឿ ឬសទ្ធាគឺជាបច្ច័យដ៏សំខាន់របស់ចិត្ត។នៅពេលដែលសទ្ធារួមបញ្ចូលជាមួយនឹងគំនិត ហើយវានឹងធ្វើឲ្យអឌ្...

គំនិតគឺជាទ្រព្យ

គំនិតគឺជាទ្រព្យ(Thoughts are Things) ពិតណាស់ គំនិតគឺជាទ្រព្យទាំងឡាយដ៏មានតម្លៃ។ វានឹងក្លាយជាការពិតបាន លុះត្រ...

តើអ្នកចង់ដឹងអំពីសៀវភៅ Think and Grow Rich ដែរឬទេ?

តើអ្នកចង់ដឹងអំពីសៀវភៅ Think and Grow Rich ដែរឬទេ? សៀវភៅ Think and Grow Rich គឺជាស្នាដៃនិពន្ធដោយលោក Napoleon...

អង្គប្រកប ៣យ៉ាង របស់អ្នកជំនួញ

 អង្គប្រកប ៣យ៉ាង របស់អ្នកជំនួញ គោលការណ៍រកស៊ីតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានបីចំណុចធំៗ៖ ១ -មានភ្នែកល្...

យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតគម្រោងអចលនទ្រព្យពាន់លានរបស់អ្នក

យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតគម្រោងអចលនទ្រព្យពាន់លានរបស់អ្នក គោលយុទ្ធសាស្ត្រ ៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចពិចារណាយកទៅប្រើប្រាស...