អាជីវកម្ម

អង្គប្រកប ៣យ៉ាង របស់អ្នកជំនួញ

 អង្គប្រកប ៣យ៉ាង របស់អ្នកជំនួញ គោលការណ៍រកស៊ីតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានបីចំណុចធំៗ៖ ១ -មានភ្នែកល្...

យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតគម្រោងអចលនទ្រព្យពាន់លានរបស់អ្នក

យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតគម្រោងអចលនទ្រព្យពាន់លានរបស់អ្នក គោលយុទ្ធសាស្ត្រ ៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចពិចារណាយកទៅប្រើប្រាស...