ការដឹកនាំបែប Affiliative

#

តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈដឹកនាំបែប Affiliative?


តើការដឹកនាំប្រភេទនេះផ្តល់គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តអ្វីខ្លះ?
៥- ប្រភេទទី៥ គឺ ការដឹកនាំបែប Affiliative :
អ្នកដឹកនាំព្យាយាមធ្វើឲ្យបុគ្គលិក សមាជិកសមាជិកាមានភាពសប្បាយរីករាយនិងព្យាយាមបង្កើតបរិយាកាស
ល្អៗដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលិក សមាជិកសមាជិកា ធុញទ្រាន់ ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលិកមានទឹកចិត្តធ្វើការងារដើម្បីឲ្យអង្គភាពរីកចម្រើន។
គុណសម្បត្តិ៖ 

- បង្កើតបរិយាកាសល្អៗសម្រាប់ក្រុមនិងធ្វើឲ្យសកម្មភាពក្នុងក្រុមមានដំណើរការល្អ។

គុណវិបត្តិ៖
- ពេលខ្លះធ្វើឲ្យទិន្នផលការងាររបស់បុគ្គលិកមានការថយចុះហើយអាចធ្វើឲ្យអង្គភាពមិនអាចសម្រេចគោលដៅ។

ដោយ ៖ សម្លេងអ្នកអាន