ការដឹកនាំបែប Charismatic

#

តើអ្វីទៅជា លក្ខណៈដឹកនាំបែប Charismatic?

តើការដឹកនាំប្រភេទនេះផ្ដល់គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?
៣- ការដឹកនាំប្រភេទទី៣ គឺជាការដឹកនាំបែប Charismatic
អ្នកដឹកនាំដែលចេះប្រើចេតនារម្មណ៍ ក្នុងការលើកទឹកចិត្ត ជំរុញចិត្ត ផ្តល់កម្លាំងចិត្ត ដល់បុគ្គលិក សមាជិកសមាជិកា អ្នកក្រោមបង្គាប់ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលការងារល្អ និងធ្វើអង្គភាព ឬសង្គមរីកលូតលាស់ថ្កុំថ្កើន ។
គុណសម្បត្តិ៖
-អ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសមាជិកសមាជិកាមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រចំពោះអ្នកដឹកនាំនិងអង្គភាព ហើយបុគ្គលិកហ៊ានជំនះរាល់ការងារលំបាកទាំងឡាយ លើសពីនេះអង្គភាពនឹងឆាប់ទទួលបាននូវ គោលដៅរបស់អង្គភាព ឬសង្គមទាំងមូល។
គុណវិបត្តិ៖
-ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសមាជិកសមាជិកាមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនខ្លាំងពេកនៅពេលអ្នកដឹកនាំមិននៅក្បែរ ឬមានបេសកម្មទៅឆ្ងាយធ្វើបុគ្គលិកសមាជិកសមាជិកាអត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងបំពេញបេសកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការងារ។

ដោយ៖ សម្លេងអ្នកអាន