ការដឹកនាំបែប Laissez Faire

#

តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈដឹកនាំបែប Laissez Faire?

តើការដឹកនាំប្រភេទនេះបានផ្តល់គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?
៤​ -​ ប្រភេទទី៤ គឺជាការដឹកនាំបែប LaissezFaire
អ្នកដឹកនាំជាអ្នកគណអធិបតី និងជាអ្នកដាក់រាល់កិច្ចការគ្រប់យ៉ាងឲ្យបុគ្គលិកសមាជិកសមាជិកា រាល់ការសម្រេចចិត្តធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកក្នុងអង្គភាពទាំងមូល។
គុណសម្បត្តិ៖
អ្នកដឹកនាំបានអនុញ្ញតិឲ្យបុគ្គលិក សមាជិកសមាជិកាសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង និងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។
គុណវិបត្តិ៖
ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេក ពេលខ្លះរាល់កិច្ចការមួយចំនួនមិនបានសម្រេចទាន់ពេល និងខ្លះទៀតការងារមួយចំនួនមិនត្រូវស្តង់ដារបស់អង្គភាព។

 

ដោយ៖ សម្លេងអ្នកអាន