លក្ខណៈនៃការដឹកនាំបែប ប្រជាធិបតេយ្យ

#

តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈដឹកនាំបែប ប្រជាធិបតេយ្យ ?


តើការដឹនបែបនេះមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តអ្វីខ្លះ?

២- ប្រភេទដឹកនាំបែបទី២ គឺជាការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកដឹកនាំអនុញ្ញាតិឲ្យ បុគ្គលិក សមាជិកទាំងអស់ចូលរួមធ្វើការបញ្ចេញមតិ គំនិតយោបល់ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗ ដើម្បីស្ថាប័នឲ្យស្ថាប័ន ឬអង្គភាពរីកចម្រើន។
គុណសម្បត្តិ
- ថ្នាក់ដឹកនាំមានសក្តានុពលខ្លាំងក្នុងការទទួលបានគំនិតថ្មីៗល្អៗ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ។
- ធ្វើឱ្យការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នឈរលើគោលការណ៍រួម និងបានដឹងច្បាស់លាស់ល្អសម្រាប់គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃស្ថាប័នឬអង្គភាព។
គុណវិបត្តិ
- អាចនាំឱ្យមានដំណោះស្រាយច្រើនពេកចំពោះបញ្ហាឬបំណងចង់ផ្គាប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងស្ថាប័នជាជាងការរក្សាការផ្តោតលើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ស្ថាប័នឬអង្គភាពទាំងមូល។

ដោយ៖ សម្លេងអ្នកអាន