លក្ខណៈនៃការដឹកនាំបែប ផ្ដាច់ការ

#

តើអ្វីទៅជាភាពដឹកនាំនៃ ផ្ដាច់ការ?


តើលក្ខណៈនៃការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការមានផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះ?
១- ប្រភេទទី១ គឺជាការដឹកនាំបែប ផ្ដាច់ការ 
អ្នកដឹកនាំជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់ ដោយគ្មានការចូលរួមមតិយោបល់ឬគំនិតពីនរណាៗទាំងអស់។
គុណវិបត្តិ:
- វាបាត់បង់ការគោរពពីអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់(សមាជិក) ហើយវាក្លាយជាការដាក់សម្ពាធខ្លាំង អត្តនោម័តិខ្លាំងពេក។
- វាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ភាពឆ្នៃប្រឌិត ខ្វះភាពធ្វើការងាជាក្រុម បរាជ័យក្នុងការចាប់យកឳកាសធំៗ ដោយសារមានគំនិតតែមួយ។

គុណសម្បត្តិ:
- វាធានាឲ្យមានផែនការការងារ អាចតម្រង់ទិសទៅរកចក្ខុវិស័យរួម ។
- ធ្វើឲ្យសមាជិកប្រឹងប្រែងបំពេញការងារឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យរួមនោះ។

ដោយ៖ សម្លេងអ្នកអាន

ដោយ៖ សម្លេងអ្នកអាន