លក្ខណៈសម្បត្តិ ៦ យ៉ាងនៃបុគ្គលជានាយលើគេ

#

លក្ខណៈសម្បត្តិ ៦ យ៉ាងនៃបុគ្គលជានាយលើគេ

   គេបែងចែកមនុស្សជាពីរប្រភេទ ដែលប្រភេទទី១គឺជាអ្នកដឹកនាំគេ ហើយគាត់តែងតែមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើម និងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពមុនគេ និងប្រភេទី២គឺជាអ្នកដើរតាមគេ។  ខាងក្រោមនេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិ ៦ យ៉ាងនៃបុក្គលប្រភេទទី ១ គឺ៖
  ១- មានសេចក្ដីអត់ធន់
  ២- មានសេចក្តីនឹករឮក
  ៣- មានសេចក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាម
  ៤- មានការចែករំលែក
  ៥- មានសេចក្តីអាណិតអាសូរ
  ៦- មានការពិនិត្យត្រួត្រាពិចារណា

ដោយ៖ សម្លេងអ្នកអាន
ឯកសារយោង៖ ធម្មសង្គហ : ១៩៥៣ ទំព័រ ៩៣

 

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយសម្លេងអ្នកអាន