វិធីស្វែងរកសុភមង្គលតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនា

#

មានវិធីផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខ និងសុភមង្គលក្នុងជីវិត ក្នុងនេះដែរ សម្លេងអ្នកចែករំលែកមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាវិថីឆ្ពោះទៅរកសុភមង្គលក្នុងជីវិត។
យើងត្រូវគោរពតាមកុសលកម្មបទ១០ រួមមាន៖
កាយកម្ម៣ 
១-ការមិនបៀតបៀនសម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃ
២-ការមិនលួចទ្រព្យអ្នកដទៃ
៣-ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាម និងអបាយមុខផ្សេងៗ
វចីកម្ម៤
១-ការមិននិយាយកុហក
២-ការមិននិយាយញុះញង់
៣-ការមិននិយាយទ្រគោះបោះបោក
៤-ការមិននិយាយពាក្យរោយរាយឥតប្រយោជន៍
មនោកម្ម៣
១-មិនសំឡឹងរំពៃចង់បានរបស់ទ្រព្យគេ
២-មិនចងគំនុំគុំគួន
៣-ឃើញខុសចាកកន្លងធម៌
សង្ខេបខ្លឹមសារសំខាន់ៗដោយ៖ សម្លេងអ្នកអាន ​-​ The Reader's Voice
ប្រភព៖ ប្រជុំកងធម៌ ធម្មវិភាគ